/files/pro/188/vergrootglas.jpg

Quick Scan praktijkorganisatie

De QuickScan van Bureau Obelon is een beproefde methode om zowel sterke als zwakke punten binnen de praktijkorganisatie in kaart te brengen en gesignaleerde problemen vanuit de basis op te lossen. In samenwerking met de Stichting Gezondheidscentra Zoetermeer ontwikkelden wij, in aanvulling op de QuickScan, de module Telefonische Bereikbaarheid, een methode waarmee de bereikbaarheid van huisartspraktijken en ook de beschikbaarheid sterk kan worden verbeterd. Samen met de huisartsen en assistenten worden de interne praktijkorganisatie en de bereikbaarheid via de QuickScan en bereikbaarheidsmetingen onder de loupe genomen en met elkaar in verband gebracht. Op basis van de meetresultaten worden in overleg met de praktijk oplossingen op maat in het technische, personele en/of organisatorische domein geselecteerd en ingevoerd. Na deze ingreep blijkt dat de bereikbaarheid van de praktijk duurzaam te zijn gestegen. Daarnaast bleek zowel de cliënt- als de medewerkertevredenheid duidelijk gestegen te zijn.

Ons onderzoek en verbeteringstraject kan, afhankelijk van uw eigen wensen en vragen, in een compacte vorm plaatsvinden of in een bredere, diepgaande vorm.

Nieuwe eisen aan de praktijkorganisatie

De toename in de zorgvraag én de programmafinanciering van chronische zorg stellen nieuwe eisen aan de organisatie van de huisartsenpraktijk. De praktijken moeten participeren in lokale ketens en dienen zich meer en meer te verantwoorden voor hun resultaten In prestatie-indicatoren en certificering voeren bereikbaarheid, service en regierol de boventoon. Dit vraagt veel van de organisatie van de praktijk en van het praktijkmanagement. De logistieke processen, de automatisering, de communicatie en besluitvorming moeten hiervoor zijn toegerust. De moderne praktijk is allang geen eenvoudige structuur van praktijkhouder met assistente meer.

Verbetering van de praktijkorganisatie

Het verbeteren van de praktijkorganisatie vergt een beproefde aanpak. Elke praktijk is anders, met een eigen geschiedenis, populatie, dokters en assistenten. Om tot werkelijke verbetering te komen is dan ook een scherpe analyse van het interne functioneren van de moderne huisartsenpraktijk nodig. De QuickScan (QS) wordt hiervoor al meer dan 10 jaar gebruikt en is door ons in meer dan 150 praktijken met alle praktijkvormen (solo, duo, HOED en gezondheidscentrum) toegepast. De QS levert belangrijke verbeteringen voor de praktijkorganisatie op. Met beproefde vragenlijsten en gebruiksvriendelijke registratievormen worden kwantitatieve en kwalitatieve gegevens uit de eigen praktijkvoering vergeleken met referentiegegevens (benchmark) waardoor beter inzicht in de eigen organisatie ontstaat. Naast de analyse wordt ook een concrete aanpak van knelpunten en verbetermogelijkheden geboden. Hierdoor blijft de QS niet beperkt tot een rapport, maar levert ook een sterke impuls voor verbetering. De QS beschikt over een module Telefonische Bereikbaarheid. Omdat de telefonische bereikbaarheid in de context van de logistieke processen wordt geplaatst, kunnen reële verbeteringen in de bereikbaarheid tot stand komen. Reëel, omdat ze niet bij voorbaat om reden van de bestaande werkdruk behoeven te worden uitgesloten. De modulaire opbouw van de QS maakt het mogelijk per praktijk specifieke accenten in het onderzoek aan te brengen. Sinds 2009 is er veel vraag naar de module Telefonische Bereikbaarheid.

Naar een georganiseerde praktijk

Met behulp van een statistische analyse van ons Quick Scan databestand, construeerden wij het hypothetisch concept van ‘de georganiseerde praktijk’. Deze kenmerkt zich door variabelen die blijken te correleren met de waardering van de praktijkorganisatie zoals: actief en innovatief beleid rond praktijkregels, een effectieve werkorganisatie, goede taakdifferentiatie en -delegatie en ‘state of the art’ voorzieningen. Daarnaast blijkt de verdeling van verantwoordelijkheden voor zaken als innovatie èn de kwaliteit van de interne organisatie belangrijk. Het concept van “de georganiseerde praktijk” biedt praktijken een spiegel om de eigen organisatie te herbezien en te verbeteren.