/files/pub/201/E6AE83D4E6244730B948E600BA6767A31201a.jpeg
Rapport van de in opdracht van Minister de Jonge aangestelde aanjager respijtzorg Clemence Ross. Bureau Obelon werkte met de aanjager samen in de organisatie, het doen van onderzoek, de analyses en de...
/files/pub/197/CHPNWN.png
Verslag van een evaluatieonderzoek van de PZ dienst van de Huisartsenpost NWN. Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met iBMG van de Erasmusuniversiteit. Het rapport bevat interessante gegeven...
/files/pub/198/Pallium2.jpg
In het september nummer van Pallium verscheen een artikel over het door ons met IBMG van de Erasmusuniversiteit uitgevoerde onderzoek naar de zorg voor terminale patiënten tijdens de weekenden door e...
/files/pub/180/Dansderinstituties.jpg
De stelling dat voor palliatieve zorg een transitie nodig is, vindt steeds meer gehoor. Velen zullen zich daar iets bij kunnen voorstellen, maar wat is dat eigenlijk, een transitie? En is daar wel spr...
/files/pub/191/Transitiejeugdzorg.png
De komende jaren krijgt de transitie van de jeugdzorg verder vorm: de jeugdzorg wordt gedecentraliseerd en komt onder de regie van gemeenten. We zien bij veel betrokkenen bezorgdheid over de gecomplic...
/files/pub/182/Driesleutels.jpg
Het sociale domein is in beweging. Organisaties in de jeugdzorg moeten zich staande houden in een periode van sterke verzakelijking. Gemeenten als opdrachtgevers, contracteren minder snel partijen zo...
/files/pub/199/Vakmanmeerverantwoordelijkheid.jpg
Met Thijs Jansen van Beroepseer, schreef Ad Standaart een artikel in de NRC over de moeizame relatie tussen managers en professionals. Het stuk was een reactie op Mirko Noordegraaf die in het klimaat ...
/files/pub/185/Verloskundigen.jpg
Op vele plekken in Nederland spreken verloskundigen met ziekenhuizen over de vorming van verloskundige centra. En dat is geen geringe opgave. Het organiseren van samenwerking met een ziekenhuis is voo...
/files/pub/183/Jeugdzorg.jpg
Het sociale domein is in beweging. Organisaties in de jeugdzorg moeten zich staande houden in een periode van sterke verzakelijking. Gemeenten als opdrachtgevers, contracteren minder snel partijen zo...
/files/pub/192/tsg.jpg
Overal in het land werden Centra voor Jeugd en Gezin opgericht. Zij worden gezien als de oplossing voor de jeugdproblematiek van Nederland. Hoe kan worden voorkomen dat zij een nieuwe hinderlijke bure...
/files/pub/187/hervorminglandurigezorg.jpg
De transitie in de langdurige zorg stelt gemeenten, zorgaanbieders en woningbouwcorporaties voor een grote opgave. Van alle kanten wordt dan ook gewag gemaakt van de complexiteit en de grote problemen...
/files/pub/189/Zorgenfinanciering.jpg
Veel ziekenhuizen organiseren zich met resultaatverantwoordelijke eenheden (RVE's) als antwoord op prestatiegerichte financiering. Is deze interventie in de organisatiestructuur wel de oplossing? In ...
/files/pub/190/Andersorganiseren.jpg
De managementfunctie staat onder grote druk. Onze zorgorganisaties vertonen diepe scheuren. In toenemende mate is er in zorgorganisaties sprake van een energieverslindende kloof tussen management en z...
/files/pub/200/MT2.jpg
Heeft u wel eens twijfels over de zin van uw management vergaderingen? Geeft het u het gevoel door dikke stroop te moeten zwemmen? Zoekt u bevrijding uit dit wurgende stramien? Lees dan eens onderstaa...
/files/pub/188/rijnlandreeks.png
De eerstelijnszorg organiseert zich in hoog tempo. Steeds meer centra worden opgericht waar disciplines in de eerstelijn zich onder een gezamenlijk dak organiseren. Uit een oogpunt van samenhang en ve...
/files/pub/193/BusinessManagement.png
Over management van professionals zijn boekenkasten vol geschreven. Toch kan een casus soms scherper inzicht geven, dan vele uitgewerkte theoretische beschouwingen. Deze casus uit de eigen praktijk is...
/files/pub/181/Integralediagnostiek.jpg
Onderzoekfuncties en diagnostiek voor de gezondheidszorg staan aan de vooravond van een transitie. De financiering wijzigt en de financiers willen forse verbeteringen in doelmatigheid en beschikbaarhe...
/files/pub/195/deeerstelijns.jpg
Palliatieve zorg is een 'organisatorische uitdaging' stelt Ad Standaart in de Eerstelijns. De kwaliteit van zorg aan palliatieve patiënten, is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de samenwerking v...
/files/pub/196/tangodance2.gif
Gezondheidszorg en management. nr.10 Managers en professionals lijken vaak verschillende voorstellingen te hebben van elkaars rol en positie. De samenwerking is daardoor allesbehalve versterkend. Toch...
/files/pub/194/IMG2242.jpg
Visies van veranderaars Onder de titel 'Tussen werkelijkheid en mogelijkheid' bundelden wij een aantal essays over ons werk in verschillende werkvelden. Er wordt geschreven over de mogelijkheden van i...